News and Media
Notice of Annual and Special General Meeting - October 6th, 2016
לודן חברה להנדסה בע"מ ("החברה") מודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה , אשר תתקיים ביום ה', 6 .( באוקטובר 2016 , בשעה 16:00 , במשרדי החברה, ברחוב גרניט 6, קרית אריה, פתח תקוה (טל': 03-9182000 אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג', 18 באוקטובר 2016 , באותו מקום ובאותה שעה. הנושאים שעל סדר היום: ; 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2015 2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתם; 3. מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים) המכהנים בחברה – ה"ה משה לוסקי, אורלי בן יוסף, אבי וינטר ויוסף זינגר, כדירקטורים בלתי תלויים; 4. אישור תכנית תגמול בחברה; בהתאם לסעיף 182 (ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, בעלי המניות בחברה הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית שתתכנס כאמור, הם בעלי המניות של החברה בסוף יום העסקים של ה 8- בספטמבר 2016 (להלן: "המועד הקובע"). . המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו בסוף יום העסקים של ה 25- בספטמבר 2016 המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה והמסמכים שיש לצרף להם, כמפורט בכתבי ההצבעה, הינו לא יאוחר מ 24- שעות לפני מועד כינוס האסיפה או ובמידה שמועד זה אינו ביום עסקים, עד השעה 15:00 ביום העסקים הראשון שלאחר מועד זה. מידע נוסף אודות האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת ניתן למצוא בדוח המיידי על כינוס/דחייה/ביטול אסיפה (וצרופותיו), שפורסם על ידי החברה ביום 25 באוגוסט, 2016 , מס' אסמכתא 2016-01-110677 , אשר .www.magna.isa.gov.il פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, שכתובתו האלקטרונית הינה לודן חברה להנדסה בע"מ

Posted: August 2016KH Engineering, a Subsidiary of Ludan Group was appointed by INOVYN as EPCM contractor for large scale KOH production facility in Belgium
INOVYN has appointed KH Engineering as the key Engineering, Procurement, Construction & Management (EPCM) contractor for its ongoing investment in a large scale potsssium hydroxide (KOH) production facility at its Antwerp/Lillo Site (Belgium). Comments Jean-Michel Mesland, Operations Director for INOVYN: "The appointment of KH Engineering is a further step forward to deliver our project and we remain well on track to start KOH production at Antwerp/Lillo in late 2017. Comments Frans Jansen, CEO of KH Engineering: "We are extremely pleased to be awarded this contract by world class player INOVYN, which shows their confidence in our combined Antwerp-Schiedam task force. This strategic project will sustain the further development of our Antwerp business.

Posted: April 12th, 2016LUDAN announces the financial closing and start of construction of an additional Biogas plant in the Netherlands

LUDAN Environmental Technologies Ltd., a fully owned subsidiary of LUDAN Group, announced the successful financial closing and start of construction of the Almere Biogas plant, a 500 m3 of Green Gas /hour to grid facility in the Netherlands, based on a mix of 36,000 tons manure and agri- waste, annually. It is expected that the use of renewable, non-polluting energy will save an emission of 2,300 tons of CO2 / year.

The project is located at Hameiweg near the city of Almere and is delivered under a Special Project Company “Groen Gas Almere BV”. Partners in the Joint Venture are, LUDAN Energy Overseas BV a subsidiary of LUDAN Environmental Technologies Ltd., Berkhof BV, Meewind Fonds Regionaal Duurzaam and Stichting DE-on.

LUDAN Environmental Technologies will design and build the plant through its Dutch subsidiary LUDAN Renewable Energy, a leading Waste to Energy engineering and construction company which has delivered to date 14 agri- waste based Biogas plants with a total production of 30 MW.

The project investment is approximately €8 million with an EPC contract value of €5.8 million. In addition, following the completion of Plant construction, LUDAN Maintenance and Operations BV, another LUDAN Environmental Technologies subsidiary, will provide the project O&M services on a long-term basis with annual revenue of €800K. Beginning of plant operation is planned for the end of 2016.Posted: December 2015Notice of Annual and Special General Meeting
ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה , אשר תתקיים ביום ה', 10 בדצמבר 2015, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב גרניט 6, קרית אריה, פתח תקוה (טל': 03-9182000). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ה', 17 בדצמבר 2015, באותו מקום ובאותה שעה. הנושאים שעל סדר היום: 1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2014; 2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתם; 3. מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים) המכהנים בחברה – ה"ה משה לוסקי, אורלי בן יוסף, אבי וינטר ויוסף זינגר, כדירקטורים בלתי תלויים; 4. התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי משרה; 5. אישור תקופת ההודעה המוקדמת בתנאי העסקתו של סמנכ"ל הכספים של החברה; בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, בעלי המניות בחברה הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית שתתכנס כאמור, הם בעלי המניות של החברה בסוף יום העסקים של ה-22 בנובמבר 2015 (להלן: "המועד הקובע"). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו בסוף יום העסקים של ה-30 בנובמבר 2015. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה והמסמכים שיש לצרף להם, כמפורט בכתבי ההצבעה, הינו לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או ובמידה שמועד זה אינו ביום עסקים, עד השעה 15:00 ביום העסקים הראשון שלאחר מועד זה. מידע נוסף אודות האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת ניתן למצוא בדוח המיידי על כינוס/דחייה/ביטול אסיפה (וצרופותיו), שפורסם על ידי החברה ביום 4 בנובמבר, 2015, מס' אסמכתא 2015-01-148287, אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, שכתובתו האלקטרונית הינה www.magna.isa.gov.il.

Posted: November 2015KH Engineering strengthen their portfolio for the Belgian industry
KH Engineering, a memeber of Ludan Group, strenghten their portfolio and operational base in the Antwerp region by acquiring Technip Benelux N.V. With its core competences of engineering, procurement, construction management and consultancy, KH Engineering will expand industrial expertise and experience for the existing and new industrial clients. "By joining forces we expand our portfolio and strenghten our position into the top three engineering companies in Antwerp region, quouted by Mr. Jansen, CEO of KH Engineering". Due to the integration of Technip Benelux N.V, KH Engineering will become an organization with 600 employees within the Benelux region. KH Engineering Belgium will be positioned supplying services by delivering conceptual, basic and detail design, up to integrated EPC/M projects for the challenging industrial markets.

Posted: October 5, 2015Ludan Environmental Technologies announced today that it acquired Eco Tech
Ludan Environmental Technologies announced today that it acquired Eco Tech, a market leader in the provision of air quality sampling services to large industrial clients in Israel. Eco Tech was established in 1992 and is owned and managed by Adiv Shprintzak, PhD. With a team of 20 employees, which includes veteran experts in the field of industrial air sampling. With the addition of the Eco Tech team and activities, we expect to double the Israeli operations of Ludan Environmental Technology in terms of overall team size and revenues, becoming the leader in industrial air sampling in Israel and cementing our strong market position as an overall environmental solutions provider. The Eco Tech expertise, activities and people are synergetic to our advisory activates in Israel and the new addition to our group represents an important step in our plan for global and local expansion.

Posted: June 16, 2015Turn Key project of a CO2 Removal Unit

Turn Key project of a CO2 Removal Unit and its interconnecting infrastructure to an existing Gas Refinery plant of NIS in Elemir Serbia.
The Amine Process Unit is due to clean Natural Gas coming out of Gas wells prior to be injected to Serbia Gas National grid. Ludan engaged a Japanese technology which appears to be superior to others in energy saving during operations.
The unit is now in its final days of "Trial Run" operated by Ludan Romania & Ludan Serbia members and will be handed over to NIS in coming days.

 Posted: March 12, 2015LUDAN achieves significant growth in the Netherlands: will acquire the Industrial Engineering department of Royal Haskoning DHV
LUDAN’s subsidiary in the Netherlands, KH Engineering, will acquire the Industrial Engineering department of Royal HaskoningDHV, thus enhancing its core competences of engineering, procurement, construction management and consultancy.
The acquisition of the Industrial Engineering department of Royal HaskoningDHV will ensure the expansion of KH portfolio and is in line with KH Engineering's growth strategy. A joint taskforce will also be set up in order to implement the strategic collaboration between the two companies. The joint taskforce will provide a complete portfolio of services to clients in the Zaandam region.
The formal transfer from the Industrial Engineering department of Royal HaskoningDHV to KH Engineering will take place on March 1st this year. In total, 113 employees and the industrial portfolio will become part of KH Engineering.
Mr. Frans Jansen, CEO of KH Engineering said: “The acquisition is in line with KH Engineering's growth strategy. By expanding our portfolio, we can strengthen our position in the market. As a result, we will be better equipped to provide our clients with the desired level of quality in all disciplines, for complete projects, consultancy and programs".


Posted: February 2015LUDAN Group is extending its Industrial IT Division: completed the acquiring of Ardan Control Tech Ltd.

Following previous announcement (December 2014), Company hereby announces the completion of acquiring 51% of the shares of the software company "Ardan Control Tech Ltd”, after fulfillment of the conditions precedent set between the parties, including the approval of the Antitrust Commissioner.

Ardan Control Tech LTD is a leading provider of advanced integrated automation and control solutions, operating in versatile markets: Industrial, Energy management, Petrochemical facilities, Security & Defense, RFID, Audio-Video, Multi Media, Building management systems and Low Voltage Systems.Posted: January 2015Acquisition of minority shares of LUDAN‘s subsidiary in the Netherlands

LUDAN acquired the minority shares of its subsidiary in the Netherlands (LUDANCOM), which was acquired in 2005 by the Company and a financial partner, which held 38.6% of the shares.
Upon completion of the transaction, the Company will hold (through its Israeli subsidiary LUDAN Engineering Services International Ltd.) 81.5% and the management will hold 18.5% of the issued and paid capital of the subsidiary.Posted: December 2014LUDAN is extending its Industrial IT Division to Europe: will acquire a German company
LUDAN has signed a Term Sheet for the acquisition of a private German company, which provides solutions in software and control, similar to those provided by LUDAN’s Industrial IT Sector, in the following main areas:-
A. Providing solutions for software applications and industrial control and
    management of “MES” production lines
B. Management and scheduling providers of renewable electricity
C. Wastewater facilities’ control applications
D. Applications for automated transportation systems, including parking lots
The acquired company is synergetic and complementary to products, markets and geographic areas of LUDAN’s activity in the above fields.
The acquisition of the German company is a breakthrough of the Industrial IT sector activities in international markets.
Avi Lieber, CEO of LUDAN- TECH said: "The acquisition is part of implementing LUDAN’s strategy of expanding the activities of the Industrial IT sector in the Israeli market and international markets. The acquired Company has global marketing capabilities, which will enable LUDAN to increase its exposure to overseas projects. We examine further acquisitions in this area, focusing on companies internationally active."


Posted: December 2014LUDAN Group is extending its Industrial IT Division: will acquire an Israeli Company with an annual turnover of NIS 60 million
LUDAN has signed an agreement to acquire control of a private Israeli Company, which provides software and control solutions and applications.
As the Industrial IT Division, the acquired Company is also active in several main areas: solutions for software applications and industrial control, safety and security areas, buildings’ energy management and communication systems.
The acquired Company may extend the customer’s basis to additional industries that LUDAN is inactive. LUDAN intends to implement the both companies’ joint marketing capabilities and experience in international markets, with priority to countries that LUDAN is already active in.
Avi Lieber, CEO of LUDAN- TECH said: "The acquisition is part of implementing LUDAN’s strategy of expanding the activities of the Industrial IT sector in the Israeli and the international markets. We intend to use the acquired Company's professional skills for expanding our exposure to overseas projects. We examine further acquisitions in this area, focusing on companies internationally active."
Closing the acquisition is subject to the approval of the Antitrust Commissioner.
LUDAN will finance the acquisition by external sources, complying with its strategic expansion plans and in accordance with the timing of acquisition of the target companies.

Posted: December 2014LUDAN Russia won industrial Wastewater Treatment Project
The project winning follows an earlier stage of basic design related to this project, executed by LUDAN two years ago.
LUDAN competed in this tender with leading international engineering firms, and won the project mainly because of the high quality of the technological solution presented to the customer.
LUDAN technological solution is unique regarding treatment level, plant footprint and significant lower O&M costs.
The awarded contract is for detailed design services, and will be executed during the year 2015.
The Company expects to be also integrated in the construction and operation phases.

Posted: December 2014Ludan Group’s E&IC discipline seminar
Ludan Group’s E&IC discipline seminar took place at Ludan Omer Israel offices during the dates 23-24.6.14.
Participants from KH Holland, Ludan Romania, Ludan Serbia and Ludan Israel arrived to this seminar where
Presentations were held on different subjects such as safety systems, hazardous areas protection, design tools, validation of pharma systems, design requirements, and project samples.
All in all a successful and enriching event, that may lead to future interactions between offices.
Posted: July 8, 2014Intergrapf cadworkx software implementation

Ludan Engineering achieves record time savings with Cadworx P&ID professional.

http://www.intergraph.com/global/eu/go/CADWorx-Testimonials.aspx

 Posted: May 2014Ludan Group with a local partner, Kontrolmatik, participated in the Energy & Environmental exhibition in Turkey, April 2014.Posted: April 2014Cleantech Exhhibition 2014

Participation of Ludan Environmental Solution at the Cleantech Exhibition 2014

 

   

 

 

 

 Posted: Feb. 19, 2014KH ENGINEERING BENELUX ACQUIRES PROMAEN ENGINEERING AND EXTENT with 25 Piping Designers on PDMS Platform

LUDANCOM Ltd. in Schiedam, the Netherlands, signed a letter of intent for the complete acquisition of Promaen Engineering located in Duiven and Belgrado.

On completion of the transaction, KH Promaen,  will resort under LUDANCOM bv holding – and become a sister company to KH Engineering NV in Belgium, as well as KH Engineering Ltd. and LUDANFlex Ltd., both operating in the Netherlands. Speaking on behalf of LUDANCOM bv, Frans Jansen (CEO) said: “Thanks to the acquisition of Promaen Engineering, we will be able to offer our customers valuable Piping capacity and in-depth knowledge of performing high skilled Design on 3D PDMS” 

The acquisition involves 25 engineers and 35 3D PDMS (global) Software licenses are direct available in the operating centers in the Netherlands and Serbia.Posted: January 2014LUDANCOM BV expands portfolio with independent Asset Integrity Management skills

LUDANCOM Ltd. in Schiedam (the Netherlands), signed an agreement to acquire Smart Engineering in Schiedam. Following this acquisition, Smart Engineering in the Netherlands will resort under LUDANCOM BV, as a sister company of KH Engineering BV and LUDANFlex BV, both in the Netherlands and KH Engineering NV in Belgium.
The acquisition fits into the growth strategy of the company, and follows the acquisitions of IBS Group in Spijkenisse (NL), Promaen in Duiven (NL) and Belgrado (RS). Speaking on behalf of LUDANCOM BV, Mr. Jansen (CEO) said: “Through Smart Engineering we will be able to expand our portfolio with independent Asset Integrity Management skills/know-how.”
Mr. Triel of Smart Engineering added: “Smart Engineering’s continuity and growth initiatives will be given an extra boost in the offshore, oil- and gas industry, thanks to this acquisition.
Smart Engineering will develop complete Asset Integrity programs with the group members. Through this acquisition, a further 25 engineers and senior managers will be joining, enabling the company to grow and expand its overall portfolio.Posted: December 2013Incorporation of the existing project portfolio of “Ingenieurs Bureau Spijkenisse” (IBS).

KH Engineering is pursuing their growth by covering additional competences and skills with the incorporation of the existing project portfolio of “Ingenieurs Bureau Spijkenisse” (IBS).

Recently IBS was forced to terminate its operations. Consequently KH Engineering agreed on integrating a part of their current activities.  

KH Engineering has been active since 1949 and provides technical industrial engineering solutions (including Project and Construction Management) for the three Main Harbors in the BeNeLux Area.

Our offices located in Schiedam (Rotterdam), Antwerp and Amsterdam are fully committed to supply flexible and constructive solutions from the initial feasibility study to project final completion.

Affiliated organizations in the Balkans (i.e. Romania) are providing support to KH Engineering projects in order to enlarge capacity and competences.

KH Engineering is confident that the activities brought by IBS portfolio will be successfully integrated in our Schiedam organization and leading to the overall extension of our Project and Management competences and skills.Posted: March 20, 2013Ludan Group - Restruction of the engineering sector

Starting January 1st 2013, Ludan Group restructured the engineering sector as follows:
1.  "Ludan Engineering Co. Ltd." 
The group mother company listed on Tel Aviv Stock Exchange Market will be the group's holding company. Managed by Yehuda Sarid and Arnon Aharon.
2.  "Ludan Engineering International Services Ltd."
A new holding company, owned 100% by Ludan Engineering Co. Ltd. (public).
It will hold all engineering sector companies in the group. Managed by Yehuda Sarid and Arnon Aharon.
3. "Ludan Engineering Israel Ltd."
A new active company, owned 100% by Ludan Engineering International Services Ltd.
It will operate the engineering activities in Israel. Managed by Shmuel Gordin.Posted: January 14, 2013Biogas plants in Spain

Further to the operation of our biogas plant in Norht Holland, we  recently finished
biogas plants in Spain. Chinchilla 350 KW and Bonete 350 KW. This is a joint venture of
Ludan Energy Overseas and the Sanchiz group. They will start running the CHP next week.
The biogas plants will generate also heat to cover the thermal necessities for the large
pig farms of Pequechin and Ingapor.

      Posted: December 14, 2012Construction of a Biogas Plant in Holland

LRE BV completed the construction of a Biogas Plant in North Holland.
The SPC name is "GIETHOOREN" and its production capacity is 2MW..
The ownership of the SPC is being held by a local farmer and "LED Finance" (subsidiary of Ludan Group).Posted: November 4, 2012Ludan Engineering Israel – Acquisition
Ludan acquired the activity of Bateman Engineering Ltd. into Ludan Engineering Israel.
Effective date will be 1.3.2013. Starting this date all engineering activities in Israel
will be performed by Ludan Engineering Israel only.


Posted: Feb. 18, 2013Establishment of an installation for separation of carbon dioxide (CO2) from methane

LUDAN Group won a tender for the establishment of an installation for separation of carbon dioxide (CO2) from methane, with a value of 15 million Euros.
The installation will be built in a gas extraction field in east Europe belonging to a large international energy company dealing, among other things, in the production of fuel distillates and natural gas.
The project realization will take about 18 months and Ludan will act as the prime contractor.Posted: 30.7.12